قالب وبلاگ
نمونه سوال کامپیوتر
 

نمونه سوالات Access2007

۱- حداكثر چه عددی در فیلد عددی از نوع Byte قرار می گیرد ؟

الف) 65000                          ب) 1024                               ج) 255            د) نامحدود

2-در قسمت خواص فیلد ، كدام گزينه زيربراي تعیین الگوی خاصی جهت ورود داده ها در فیلد بکار می رود ؟

الف) Field Size                                   ب) Default Value          

ج) Input Mask                                   د) Caption

3- Decimal Place  براي كدام نوع فیلد قابل دسترسي بوده است ؟

الف) عددي                         ب) متنی                      ج) تاریخ              د) یادداشت

4-در فیلد Memo برای خاتمه دادن به ورود اطلاعات کلید.. ….. را فشار می دهیم ؟

الف)Shift+F2                        ب) Ctrl + Enter    

ج) Shift+F1                          د)Enter

5- كدام يك از گزينه هاي زير براي تغيير ساختار جدول به كار مي رود؟

الف) دكمه New         ب) دكمه Open         

 ج) دكمه Design             د) ساختار جدول را در Access نمي توان تغيير داد.

6-پیش فرض نام  فایل در برنامه اکسس چیست؟

الف) Document1                   ب)Book                 

ج)۱Db1                                 د)هیچکدام

8-حداکثر نام فیلد چند کاراکتر می باشد؟

الف) 256                  ب)64000                   ج) 64                        د)255

10-فیلد سال تولد از چه نوعی باید باشد؟

الف) Text                             ب) Memo                       

      ج) Date/Time                 د) Number

11-با تنظیم کدام مشخصه،می توان فیلد نام را طوری تنظیم کردکه بیشتر از 20 کاراکتر دریافت نکند؟

الف) Filed Size              ب) Validation Text  

 ج)  Required                           د)Format

12-کدام گزینه برای استخراج اطلاعات خاصی از بانک اطلاعات به کار میرود؟

الف) فرم                             ب)پرس و جو     

ج) جدول                                     د) ماکرو

13- داده هائی که باید در بالای گزارش تکرار شوند در کدام بخش گزارش قرار می گیرند

الف)Detail                                     ب)Page Header               

 ج)Report footer                          د)Group footer

14-برای اینکه خروجی جدول بصورت افقی قرار گیرد گزینه ................ را انتخاب می کنیم ؟

الف) Land Scape                            ب) Portrait                

ج) Vertically                                 د) Horizontally

15- در حالت طراحی فرم ، کدام گزینه زیر اطلاعات خاصی را در بالا و پائین هر صفحه نمایش می دهد ؟

الف) Detail                         ب) Form Header / Footer        

  ج)Page Header / Footer             د) گزینه های ب و ج

16- ساده ترین روش ایجاد فیلتر کدام است ؟

الف) فیلتر انتخابی            ب) فیلتر مستثنی کننده        

ج) فیلتربر اساس فرم        د) فیلترسازی از طریق Advance Filter/sort

17- کدام گزینه زیر یک گزارش به صورت جدولی ایجاد می کند ؟

الف) Auto Report : Columnar                         ب) Auto Report : Tabular

ج) Auto Report : Data Base                           د) Auto Report : Wizard

19- به مجموعه ای از رکوردهای مرتبط به هم را .....  می گویند.

الف)فیلد                ب)بانک اطلاعاتی                  ج)پوشه                         د)جدول

20- در کدام روش می توان فرم را طـراحی کرد ؟

الف)Auto Form                     ب)Form Wizard             ج) Form Design              د)ب و ج

23-کدامیک از گزینه های زیر جزء مشخصات فیلدی می باشد؟

الف)نام فیلد                          ب)نوع فیلد                     ج)توصیف               د)همه موارد

25-کدامیک از انواع  داده های زیر برای ذخیره متن های طولانی به کار می رود؟

الف)Text                ب)Number                     ج)Memo                   د)Currency

26-هدف اصلی پایگاه داده ها چیست؟

الف)Form            ب)Report                       ج)Table                         د)Query

27-کدامیک از گزینه های زیر برای استخراج اطلاعاتی است که توسط کاربر تعریف شده است؟

الف)Form            ب)Report                       ج)Table                         د)Query

28-در یک Query به کمک کدامیک از گزینه های زیر می توان شرط مورد نظر در ستون مربوط وارد کرد؟

الف)Sort                 ب)Criteria                    ج)Table                         د)Show

29-در روش طراحی فرم به صورت دستیDesign View کدامیک از گزینه های زیر بدنه اصلی فرم را تشکیل می دهد؟

الف)Details            ب)Form header        ج)Page footer                د)Form footer

31-برای جستجو کردن و جایگزین کردن مقدار جدید در فیلد از چه کلید میانبری استفاده می شود؟

الف)Ctrl +A                ب)Ctrl +D                 ج)Ctrl +Z                        د)Ctrl +H

32-کدامیک از انواع داده های زیر برای ذخیره تصاویر پولی یا ارزی به کار می رود؟

الف)Currency          ب)Memo                       ج)Text                  د)Ole Object

33-به کدامیک از گزینه های زیر می توانید اطلاعات موجود در جدول خود را در قالبی جذاب مشاهده یا چاپ نمایید؟

الف)Form              ب)Report                       ج)Table                         د)Query

34-کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات فیلد کلید می باشد؟

الف)مقدار یکتا دارد           ب)محتویات دو رکورد از جدول نمی تواند یکسان باشد

ج)اجازه درج مقادیر تکراری یا تهی نخواهد داد                    د)همه موارد

35-از گدامیک از گزینه های زیر برای مرتب سازی نزولی استفاده می شود؟

الف)Filter by Form                 ب)Sort Descending     

    ج)Filter By Selection       د)Sort Ascending

36-برای درج تصویر در فیلد از چه نوع دادهایی باید استفاده کرد؟

الف)Currency                      ب)Memo                ج)Text                 د)Ole object

37-کدامیک از تعاریف زیر باعبارت مطابقت دارد؟

الف)Field(به هر ستون از جدول گفته می شود)          

  ب)Table(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)

ج)Record(به مجموعه ای از چند فیلد گفته می شود)              د)همه موارد

41-برای پرش فیلد به جای دیگر و برای وصل شدن به اینترنت کدام گزینه را باید انتخاب کرد؟

الف)Memo                           ب)Hyperlink                  ج)Look up wizard           د)Currency

45-در روش طراحی فرم به روش دستی Design Viewکدامیک از گزینه های زیر ناحیه نمایش بالا و پایین فرم است؟

الف)Detail                    ب)Page /header Page footer   

 ج)Form header/footer                د)هیچکدام

46-به کمک کدام یک از گزینه های زیر بر اساس فیلد عمل مرتب سازی انجام می شود؟

الف)Sort                  ب)Table                  ج)Criteria                     د)Show

48-کدام گزینه به معنای Sort Descending می باشد؟

الف)مرتب سازی صعودی         ب)مرتب سازی به روش نزولی    

 ج)مرتب سازی باانتخاب کردن         د)هیچکدام

50-در صورتیکه مشخصه ........فیلد دارای مقدار.........باشد می توان فیلد را خالی رها نمود.

الف)Yes-Required                 ب)No-Required             ج)Yes-Default Value         د)No-Default Value

53-به مجموعه ای از فیلدهای یک موضوع .............گفته می شود.

الف)بانک اطلاعاتی                ب)فیلد              ج)رکورد                          د)پایگاه داده

54-جهت اجرای یک فیلتر ومشاهده نتایج آن کدام گزینه بکار می رود؟

الف)Advanced Filter               ب)Filter Excluding   

ج) Apply Filter                 د)Validation text

55-برای تعیین عبارتی به عنوان قانون جهت ورود اطلاعات کدام گزینه درست است؟

الف)Field Size                       ب)Caption               

ج)Validation Rule            د)Validation Text

56-کدام نوع داده زیر جهت فیلدهای متنی نامحدود استفاده می دگردد؟

الف)Number                 ب)Lookup              ج)Text                       د)Memo

58-اگر بخواهیم فیلدی با نام وضعیت تاهل داشته باشیم بهتر است از چه نوع داده ای استفاده کنیم؟

الف)Number              ب)Auto Number             ج)Text                           د)Yes/No

59-در صورتی که هر دو عبارت شرطی در ردیف Criteriaنوشته شود عملگر بین انها کدام است؟

الف)OR                                ب)NOT                 ج)AND                          د)NOR

60-در کدام نوع  از فیلدها می توان آدرس اینترنتی نگه داری کرد؟

الف)Lookup               ب)Ole Object           

ج)Hyper link                  د)Currency

62-توضیحات نوشته شده در قسمت Description در کدام نوار دیده می شوند؟

الف)نوار عنوان            ب)نوار ابزار          ج)نوار وضعیت                  د)نمایش داده نمی شود.

آزمون  PowerPoint 2007

1-       توسط کدام گزینه می توان با استفاده از الگوهای طراحی اسلاید ایجاد کرد؟

الف) bank and recent               ب) new form existing   

ج) installed templates              د) installed themes

2-     فایلهای ایجاد شده در محیط پاورپوینت را چه می نامند؟

الف) presentation            ب) book      ج) document        د) chart

3-     کدام کلید ترکیبی یک اسلاید جدید درج می کند؟

الف) ctrl+m            ب) ctrl+n              ج) ctrl+s                         د) ctrl+p

4-     برای دسترسی به پنجره slide layout از طریق کدام زبانه عمل می کنیم؟

الف) home             ب) insert               ج) design              د) slide show

7-     کاربرد ناحیه note page چیست؟

الف) برای صفحه نمایش اسلایدها       ب) جهت یادداشت نکته یا تذکر    ج) جهت تغییر بزرگ نمایی  د) برای نمایش وضعیت اسلایدها

8-     برای استفاده از طرح های آماده از کدام گروه زبانه design استفاده می کنید؟

الف) font               ب) theme              ج) paragraph       د) view

9-     کدام نما برای مرتب کردن اسلاید ها استفاده می شود؟

الف) slide show               ب) slide sorter      

ج) normal                      د) slide view

10-     برای درج جدول از چه زبانه ای استفاده می کنیم؟

الف) design            ب) home               ج) insert                         د) view

11-     برای گروه بندی کردن دو یا چند تصویر از چه دستوری استفاده می شود؟

الف) align              ب) group              ج) rotation                     د) crop

12-   برای فعال کردن پنجره hyperlink از کدام کلیدهای ترکیبی باید استفاده کرد؟

الف) ctrl+k            ب) ctrl +h             ج) ctrl +o              د) ctrl +n

13-   برای اضافه کردن سربرگ یا پاورقی به تمام اسلایدها از کدام گزینه slide master استفاده می شود؟

الف) header & footer      ب) date & time     ج) picture             د) table

14-   برای درج آمار از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) shapes           ب) picture   ج) smart Art        د) photo Album

15-   برای درج اشکال گرافیکی از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) picture           ب) shapes             ج) header                       د)view

16-   کدام گزینه به جلوه های گذر اسلاید اشاره دارد؟

الف) transition                ب) show      ج) design                        د) effect

17-   برای درج دکمه عملیاتی از کدام گزینه ی زبانه ی insert استفاده می شود؟

الف) picture           ب) shapes             ج) smart art         د) action

18-   کدام گزینه زیر برای پیشروی خودکار اسلاید با فواصل زمانی معلوم کاربرد دارد؟

الف)  rehear timing         ب) custom animation   

ج) slide transition          د) automatically after

19-   برای اعمال یک جلوه نمایشی بر روی تمامی اسلاید ها باید روی کدام گزینه کلیک کنید؟

الف) apply             ب) ok                    ج) apply to all      د) save as

20-   برای درج فایل صوتی کدام زبانه را باید انتخاب کنیم؟

الف) home             ب) design              ج) insert               د) animation

22- برای شروع نمایش از اسلاید جاری از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) shift+f5                   ب) f5           ج) f10                                      د) shift+f10

24- برای جایگزینی کلمه پیشنهادی با کلمه ای که غلط املایی دارد کدام فرمان استفاده می شود؟

الف) change           ب) add                  ج) ignore              د) change all

                  

 

 

[ سه شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 18:12 ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ دارای انواع نمونه سوال در مورد کامپیوتر می باشد و هدف از جمع اوری این نمونه سوالات کمک به کاراموزان محترم رشته کامپیوتر به منظور قبولی در ازمون فنی وحرفه ای می باشد . امیدورام که مقبول همه بیافتد و ما را از دعاهای خود بی نصیب نگذارید . سعید محمودی
مربی سازمان اموزش فنی وحرفه ای شهرستان بروجرد